Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Rezervacije

Rezervacije2019-09-19T15:08:38+00:00

Počitniška rezervacija

Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1.junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.

Velja za starše otrok s stalnim bivališčem v MOL, starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo rezervacijo, če občina pisno soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom rezervacij in ceno programa. O pogojih rezervacije, informacije dobite na občini stalnega bivališča.

Za uveljavljanje počitniške rezervacije izpolnite obrazec, ki ga dobite pri vzgojiteljici oddelka, na spletni strani vrtca in v računovodstvu. Obrazec posredujte osebno v računovodstvo, po pošti ali po e-pošti na naslov: placilo@vrtecsentvid.si z opredelitvijo 1. dneva odsotnosti in 1. dneva ponovne prisotnosti otroka v vrtcu. Prosimo, da upoštevate najmanj eno mesečno odsotnost otroka.

 

Zdravstvena rezervacija

Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo zdravstveno rezervacijo med letom v primeru bolezni ali poškodbe otroka, na podlagi ustreznih zdravniških potrdil. Starši so dolžni vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije predložiti v obravnavo  vrtcu najkasneje v roku sedmih dni po prvem dnevu ponovne prisotnosti otroka v vrtcu.

Obrazec za uveljavljanje zdravstvene rezervacije med letom je dostopen na spletni strani vrtca in v računovodstvu. Izpolnjen obrazec s priloženim zdravniškim potrdilom pošljite po pošti oz. ga osebno oddajte v računovodstvu vrtca.

Za otroke s stalnim bivališčem v drugih občinah,  starši glede uveljavljanja zdravstvene rezervacije pridobite informacije na občini stalnega bivališča.

V skupnem obsegu je možno v vsakem koledarskem letu koristiti največ 2 meseca rezervacije (počitniške in/ali zdravstvene) za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca ali dvakrat po en mesec odsotnosti.

Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.