Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Značilnosti programa

//Značilnosti programa
Značilnosti programa2019-01-23T19:37:45+00:00

Bistveni poudarki iz kurikula za vrtce

  • Spoštovanje in upoštevanje otrokove individualnosti, drugačnosti , zasebnosti.
  • Nudenje izbire otroku v zvezi z vsakdanjim življenjem, delom in vsemi dejavnostmi v vrtcu, glede na njegove potrebe, interese in sposobnosti.
  • Aktivno sodelovanje otrok pri načrtovanju, oblikovanju ter sprejemanju odločitev in odgovornosti.
  • Kakovostne osebne interakcije med otroki ter med otroki in odraslimi, spodbujanje ugodne socialno – čustvene klime.
  • Razvojno-procesni pristop, ki poudarja razvojno in aktivno naravo otroka: spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja, ki so zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju.

Področja dejavnosti v vrtcu so gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Načrtovanje vzgojnega dela pomeni načrtovanje celostnega življenja v vrtcu ter vključuje vsa področja dejavnosti in povezavo med njimi, organizacijo prostora, počitka, hranjenja in drugih vsakodnevnih dejavnosti.

Izvedbeni kurikul vrtca zlasti upošteva

  • usmerjenost k otroku, odprtost, uravnoteženost,
  • razvojno ustreznost (strokovne delavke skrbno opazujejo otroke),
  • otrokom nudi možnost za raziskovanje, vključuje izkušnje, ki so otrokom izziv, v veselje ter možnosti za interakcije, spodbuja iniciativnost,
  • demokratičnost(načela),
  • redno načrtovanje in evalvacija vzgojne prakse.

O načrtovanem delu in izvajanju obvešča vzgojiteljica oziroma pomočnica vzgojiteljice starše na oglasni deski in na roditeljskih sestankih, o napredovanju posameznega otroka pa na govorilnih urah.

O načrtovanem delu in izvajanju obvešča vzgojiteljica oziroma pomočnica vzgojiteljice starše na oglasni deski in na roditeljskih sestankih, o napredovanju posameznega otroka pa na govorilnih urah.