Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Plačilo vrtca

/Plačilo vrtca
Plačilo vrtca2019-09-19T15:05:50+00:00

Splošne informacije o plačlu vrtca na spletni strani Ministrstva za izobraževanj, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vzgoja/vpis_in_placilo/

Informacije o uveljavljanju znižanega plačila vrtca – spletna stran Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/

Cene vrtca določa Mestna občina Ljubljana, ustanoviteljica vrtca.

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji (sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne 8.7.2019, Uradni list RS, št. 46/2019, pričel veljati s 1. 9. 2019).
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/201946