Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Subvencija vrtca

//Subvencija vrtca
Subvencija vrtca2019-09-20T08:52:13+00:00

Starši uveljavljajo znižano plačilo vrtca z oddajo vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na krajevno pristojnem centru za socialno delo (CSD). Vlogo je potrebno oddati v mesecu pred vstopom otroka v vrtec.

Na podlagi vloge CSD z odločbo določi plačilni razred, ki določa odstotek plačila vrtca, ki ga pokrivajo starši. Razliko plačuje občina, kjer imata otrok in vlagatelj stalno bivališče.
Tuji državljani, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa.

Podrobne informacije o uveljavljanju znižanega plačila vrtca so objavljene na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/

**********
Mestna občina Ljubljana omogoča še dodatna znižanja plačila vrtca.
Informacije o tem so zapisane v zloženki MOL: Pomoč v socialni stiski
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/publication/6338/zloenka-pomo-v-socialni-stiski-2014.pdf

Starši otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni program na območju MOL, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu:

 • v programu prvega starostnega obdobja v:
  2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 23,5 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred in
  5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 17,5 % nižje plačilo za svoj dohodkovni razred,
 • v programu drugega starostnega obdobja v:
  2., 3., in 4. dohodkovnem razredu za 15 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred in
  5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 12,5 % nižje plačilo za svoj dohodkovni razred,
 • v kombiniranih oddelkih v:
  2., 3., in 4. dohodkovnem razredu za 13 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred in
  5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 10 % nižje plačilo za svoj dohodkovni razred,
 • v oddelkih 3-4 letnih otrok v:
  2., 3., in 4. dohodkovnem razredu za 11,5 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred in
  5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 8,5 % nižje plačilo za svoj dohodkovni razred.

***********
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega otroka 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni (78. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ, Uradni list RS, št. 40 z dne 30.5.2012). Razlika se v tem primeru krije iz državnega proračuna.
V primeru financiranja oziroma sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna, znižanja na podlagi mestnih popustov ne pripadajo (drugi in vsak nadaljnji otrok).