Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Vloga in priloge

//Vloga in priloge
Vloga in priloge2019-04-09T08:04:33+00:00

Vloga za vpis: http://www.vrtecsentvid.si/obrazci
**********
Odgovori na pogosta vprašanja ob oddaji vloge za vpis

1. Kdaj se oddajajo vloge za vpis otroka v vrtec?
Redni vpis v vrtec za prihodnje šolsko leto poteka vsako leto v 1. polovici marca. Vse potrebne informacije in ustrezen obrazec za vpis objavimo sredi februarja. Prosimo, da z oodajo vloge počakate do takrat.
Medletni vpis je možen izjemoma, v primeru prostega mesta. Zamujene vloge se obravnavajo samo v primeru, ko so sprejeti že vsi otroci, za katere so bile vloge oddane v okviru rednega vpisa.

2. Ali je možna vključitev samo s 1. septembrom ali tudi tekom šolskega leta?

Ob obravnavi vlog na komisiji za sprejem za novo šolsko leto se upoštevajo vpisi s 1. septembrom za vse otroke, ki so dovolj stari za vstop (najmanj 11 mesecev). Komisija obravnava tudi vloge mlajših otrok in v primeru odobritve sprejema je datum vstopa ob dopolnitvi 11 mesecev. V primeru podaljšanega dopusta za nego in varstvo otroka je vstop v vrtec s prvim dnem po zaključenem dopustu za nego in varstvo otroka.

Vpis in sprejem otroka v vrtec je v primeru prostega mesta možen tudi tekom šolskega leta. To v praksi pride v poštev izjemoma in bolj za 2. starostno obdobje (za starost 3 leta in več), redko v 1. starostnem obdobju, kjer imajo prednost otroci na centralni čakalni listi občine Ljubljana.

3. Ali se za bratce in sestrice odda enotna vloga ali za vsakega posebej?
Vloge je potrebno oddati za vsakega posebej. To velja tudi v primeru dvojčkov. Na zadnji strani obrazca se pri vsakem od otrok vnese še podatek o sorojencih.

4. Katera dokazila je potrebno priložiti vlogi?

Ob oddaji vloge večinoma ni potrebno prilagati posebnih dokazil. Starši s podpisom potrdite pravilnost podatkov na vlogi. Stalno bivališče otroka in staršev se v ovkiru postopka vpisa preverja preko centralnega registra prebivalstva.

V posebnih situacijah in to zgolj pri komisijskem vpisu za naslednje šolsko leto se priloži naslednja dokazila:

  • dokazilo za enostarševsko družino

Dokazilo za enostarševsko družino je potrebno v primeru, ko ima stalno prebivališče na območju MOL samo eden od staršev z otrokom, drugi pa ima prebivališče izven MOL. V tem primeru z dokazilom pridobite 80 točk po 1. b kriteriju namesto zgolj 50 točk po 1. e kriteriju.

Če pa imata oba starša stalno prebivališče na območju MOL (vsaj od 1. 1. predhodnega leta) ali pa oba stalno prebivališče izven MOL, dokazila ni potrebno prilagati, ne glede na to, da gre za enostarševsko družino, saj v tem primeru to ne vpliva na kriterije.

V vsakem primeru, tudi ko gre za enostarševsko družino, se na vlogo vpišejo podatki obeh staršev.

  • dokazila v primeru statusa tujcev

V primeru, da ima eden oziroma oba starša status tujca, je potrebno priložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o prijavi bivališča v Republiki Sloveniji,
– potrdilo o rezidentskem statusu (v kolikor imate v Sloveniji začasno prebivališče in ste zavezanci za dohodnino).
Zaradi specifičnih situacij, ki se upoštevajo pri točkovanju, je najbolje, da se za oodajo vloge zglasite osebno ali pokličete svetovalno delavko po telefonu: 01 513 0354.

  • odločba o pravici do otroškega dodatka

Otrokom iz družin z najnižjimi dohodki, ki imajo otroški dodatek za prvi dohodkovni razred, so po 4. kriteriju namenjene dodatne 4 točke. To velja v primeru, ko je dohodek na družinskega člana do 18 % povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS. Ta podatek, ki je zapisan v besedilu odločbe o pravici do otroškega dodatka, mora biti torej v razponu od 0 do 18 %. Višina otroškega dodatka, je v tem primeru za prvega otroka 114,31 € (za drugega 125,73 € … – objavljeno na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve). Samo v tem primeru priložite kopijo odločbe o pravici do otroškega dodatka.

Če je vaš dohodek na družinskega člana višji od 18 % in imate posledično tudi nižji otroški dodatek, odločbe o otroškem dodatku ne prilagajte.