Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Splošni podatki o organu in IJZ

//Splošni podatki o organu in IJZ
Splošni podatki o organu in IJZ2019-01-23T19:59:55+00:00

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Delovno področje Predšolska vzgoja
Vrtec Šentvid je javni zavod, katerega temeljne naloge so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtec (1999).
Ustanovitev Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtca Šentvid (Uradni list RS št. 9/1997).
Vpis v sodni register 12.5.1997 pod št. 1/01856/00.
Zadnji Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Šentvid je bil sprejet na 15. seji MOL dne 31.3.2008 .
Organizacijske enote Enota Sapramiška, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Enota Vid, Prušnikova ulica 73 a, 1210 Ljubljana Šentvid in Ul. bratov Učakar 6, 1000 Ljubljana
Enota Mravljinček, Martinova pot 16, 1133 Ljubljana Brod
Enota Mišmaš, Kosijeva 1, 1210 Ljubljana Šentvid
Kontaktna uradna oseba Mateja Štih, ravnateljica
Telefon: 01 513 03 50
E-naslov: vrtec.sentvid@guest.arnes.si
Registri predpisov Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona, in sicer Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih.
Posamezna vprašanja podrobneje urejajo podzakonski predpisi.

Sprejem otrok v vrtec podrobneje ureja občinski predpis: Odlok o sprejemu otrok v vrtec.

Znižanje plačila za programe vrtcev ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Povezave na registre predpisov, kjer so dostopne aktualne verzije omenjenih zakonov in aktov:

Register predpisov RS
Ministrstvo za šolstvo in šport
Mestna občina Ljubljana
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Evropski register predpisov:
EUR-Lex
Sklep o ustanovitvi Vrtca Šentvid:

Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Šentvid

 Strateški in programski dokumenti Letni delovni načrt vrtca
Finančni načrt
Razvojni načrt
 Upravni, sodni ali zakonodajni postopki  sodni postopki zaradi izterjave dolga pri starših otrok
 Seznam evidenc
  •  evidenca vpisanih in vključenih otrok
  • evidenca plačil staršev
  • evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč

Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 Pomembni dokumenti Pravilnik o varnosti otrok
 Pomembni vsebinski sklopi Program
Vpis
Plačilo
Sklad vrtca